Duomenų apsauga

Šios svetainės operatorius rimtai žiūri į duomenų apsaugą. Naudotis pasiūlymu galima nepateikiant asmens duomenų, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Jei renkami asmens duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, tai daroma savanoriškai. Surinkti duomenys bus tvarkomi tik rinkimo metu nurodytais tikslais ir be aiškaus sutikimo nebus perduodami trečiosioms šalims.

Nepaisant techninių ir organizacinių priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą pagal naujausius pasiekimus, perduodant duomenis internetu, pvz., bendraujant el. paštu arba naudojantis nemokamais neapsaugotais WLAN prieigos taškais, visiška apsauga neįmanoma, todėl neteisėta prieiga neįgaliotoms trečiosioms šalims gali būti neįmanoma.

Serverio žurnalo failai

Naudojantis šiuo pasiūlymu techninis paslaugų teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos automatiškai perduoda naudojama interneto naršyklė. Žurnalo failuose yra šie duomenys:


 • - Prieigos data ir laikas
 • - IP adresas
 • - Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
 • - Svetainė, iš kurios buvo pasiekta svetainė
 • - Svetainės, kurios pasiekiamos per svetainę
 • - Aplankytas mūsų svetainės puslapis
 • - Pranešimas, ar skambutis buvo sėkmingas
 • - Perduotų duomenų kiekis
 • - Informacija apie naudojamos naršyklės tipą ir versiją
 • - Operacinė sistema

Duomenys naudojami siekiant užtikrinti sklandų pasiūlymo veikimą ir negali būti priskirti konkretiems asmenims. Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Slapukai

Teikiant šį pasiūlymą jūsų sistemoje naudojami ir saugomi slapukai. Slapukai naudojami šiais tikslais:

 • Padidinti patogumą ir pagerinti pasiūlymo naudojimo patirtį.
 • Banglentininkų elgesio analizė

Slapukais tvarkomi duomenys tvarkomi remiantis TTDSG 25 straipsniu ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu dėl teisėto intereso pirmiau minėtais tikslais. Surinkti duomenys yra anonimizuojami techninėmis priemonėmis, dėl kurių duomenų neįmanoma priskirti jūsų asmeniui.
Susijusių duomenų saugojimui ir perdavimui galima užkirsti kelią, o jau išsaugotus slapukus ištrinti atlikus atitinkamus nustatymus interneto naršyklėje, naudojamoje naudojantis svetaine. Tačiau tai gali reikšti, kad ne visomis svetainės funkcijomis bus galima naudotis visa apimtimi.

Kontaktų ir užsakymų formos

Gali būti galimybė pateikti užklausas ir užsisakyti medžiagų elektroniniu būdu. Šiais tikslais surinkti duomenys bus tvarkomi tik užklausoms ar užsakymams tvarkyti ir apdoroti bei tolesniems klausimams pateikti. Duomenys nebus perduodami neįgaliotoms trečiosioms šalims. Prireikus užsakyta medžiaga siunčiama paštu per pasiūlymo teikėjo užsakytus išorės paslaugų teikėjus, kuriems perduodami išsiuntimui reikalingi duomenys.

Naujienlaiškis

Gali būti siūloma užsiprenumeruoti naujienlaiškius. Šiuo tikslu reikia nurodyti el. pašto adresą, taip pat informaciją, patvirtinančią teisėtą nuosavybę ir sutikimą gauti naujienlaiškių pasiūlymą.
Duotą sutikimą tvarkyti duomenis naujienlaiškių siuntimui galima bet kada atšaukti, pavyzdžiui, naujienlaiškiuose esančia nuoroda "Atsisakyti prenumeratos".

Asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik tiek laiko, kiek to reikalauja rinkimo metu nurodyti tikslai arba kiek numatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui.
Jei rinkimo metu nurodytas tikslas nebetaikomas arba jei baigiasi teisės aktuose nustatyti saugojimo terminai, saugomi duomenys bus ištrinti.

Duomenų subjektų teisės

a. Teisė į informaciją

Pagal BDAR 15 straipsnį galite prašyti informacijos apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis.

b. Teisė prieštarauti:

Turite teisę nesutikti dėl konkrečių priežasčių (žr. II punktą).

c. Teisė į ištaisymą

Jei su jumis susijusi informacija nėra (arba nebėra) teisinga, galite prašyti ją ištaisyti pagal BDAR 16 straipsnį. Jei jūsų duomenys yra neišsamūs, galite prašyti juos papildyti.

d. Teisė atšaukti sutartį

Galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis pagal BDAR 17 straipsnį.

e. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Pagal BDAR 18 straipsnį turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

f. Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiami duomenų apsaugos teisės aktai, turite teisę pateikti skundą pasirinktai duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnio 1 dalį. Tai taip pat apima duomenų apsaugos priežiūros instituciją, atsakingą už duomenų valdytojo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės įgaliotinis, https://www.ldi.nrw.de/kontakt/ihre-beschwerde.

g. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jei tenkinami BDAR 20 straipsnio 1 dalies reikalavimai, turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai jūsų sutikimo pagrindu arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiosioms šalims. Duomenų rinkimas interneto svetainei teikti ir žurnalų failų saugojimas yra absoliučiai būtini interneto svetainės veikimui. Todėl jie nėra grindžiami sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, bet yra pagrįsti pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Todėl šiuo atžvilgiu nesilaikoma BDAR 20 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

II Teisė prieštarauti pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį

Turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Tuomet duomenų valdytojas nebetvarkys asmens duomenų, nebent duomenų valdytojas įrodys įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo tikslais. Duomenų rinkimas interneto svetainei teikti ir žurnalo failų saugojimas yra absoliučiai būtinas interneto svetainės veikimui.

Jei duomenų subjektai mano, kad jų duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jie taip pat gali kreiptis į NRW valstybinį duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisarą, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Diuseldorfas.